KLM SECURITY s.r.o.
Fyzická ostraha objektů a náhradní plnění

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KLM Security s.r.o.

se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2, IČ 27601005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 118089, jednatel společnosti KLM Security s.r.o., svolává valnou hromadu na den

19.06.2020 v 10 hodin.

Valná hromada se koná v sídle společnosti.
Pořad jednání valné hromady:

Program:

1/ zahájení

2/ schválení účetní uzávěrky za rok 2019 a schválení výplaty zisku

3/ zpráva o činnosti, plán na rok 2020 (investice, nové projekty)

4/ návrh usnesení

5/ závěr

V Praze dne 03.06.2020

KLM Security, s.r.o
JUDr. Markéta Kopecká, jednatel společnosti